โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากการประชุมปรึกษาร่วมกับผู้บริหารของบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัทมีความประสงค์ให้โรงงานต้นแบบอุตวสหกรรมเกษตร อ่านเพิ่มเติม “โครงการความร่วมมือทางวิชาการ”

ประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โดยคณะกรรมการ คือ ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธาน  อาจารย์ไวรุจน์ อิ่มโพ กรรมการ อาจารย์ศศิธร มีชัยตระกูล กรรมการและเลขานุการ อ่านเพิ่มเติม “ประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร”

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากปลานิล

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 21-22 มิถนายน พ.ศ. 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากปลานิล” ณ วัดแม่พระราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บ้านจอมแจ้ง ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากปลานิล”