ประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

เผยเเพร่เมื่อ 1220 เข้าชม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โดยคณะกรรมการ คือ ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธาน  อาจารย์ไวรุจน์ อิ่มโพ กรรมการ อาจารย์ศศิธร มีชัยตระกูล กรรมการและเลขานุการ