ปรัชญา

ให้บัณฑิตมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สามารถนำไปใช้อย่างมี จริยธรรมในการพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์อาหารบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น