หลักสูตรที่เปิดสอน

 

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Food Science and Technology)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Food Science and Technology)

แนวทางการประกอบอาชีพ :

1. ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ด้านบริหารและวางแผน ควบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพอาหารการสุขาภิบาลอาหาร ระบบมาตรฐานอาหาร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2. งานจำหน่ายและบริการด้านเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และอื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร
3. นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4. นักโภชนาการในหน่วยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6. นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร