บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล : กนกภรณ์ จันตะแสง
ตำแหน่ง : นักวิชาการโภชนาการ
โทรศัพท์ : 08-7589-8030
E-mail : kanokporn@snru.ac.th