บุคลากรสายวิชาการ

ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
E-mail
:  อาจารย์
:  ผศ.ดร.ยุพิน  สมคำพี่
:  08-9279-5558
:  yuphin.s@snru.ac.th
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
E-mail
:  อาจารย์
:  ผศ.ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง
:  08-0747-1118
:  thithirat@snru.ac.th
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
E-mail
:  อาจารย์
:  โกวิทย์ พัชรบุษราคัมกุล
:  08-9711-6644
:  kovit.p@snru.ac.th
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
E-mail
:  อาจารย์
:  ผศ.พรรณนภา หาญมนตรี
:  06-1454-5694
:  pannapa.h@snru.ac.th
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
E-mail
:  อาจารย์
:  สิรินทัศน์ เลี่ยมแหลม
:  08-1796-8726
:  sirintat.r@snru.ac.th
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
E-mail
:  อาจารย์
:  กิ่งกาญจน์ ป้องทอง
:  08-5909-7332
:  kingkan@snru.ac.th
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
E-mail
:  อาจารย์
:  ศศิธร  มีชัยตระกูล
:  08-3349-1777
:  sasithorn.m@snru.ac.th
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
E-mail
:  อาจารย์
:  สมศักดิ์  ศิริขันธ์
:  08-1655-0627
:  somdak.s@snru.ac.th
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
E-mail
:  อาจารย์
:  นะกะวี ด่านลาพล
:  –
:  –
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
E-mail
:  อาจารย์
:  ฐิตินัน์ เหมะธุลิน
:  09-8909-3945
:  thitinan.b@snru.ac.th
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
E-mail
:  อาจารย์
:  ดร.สุเมธ เพียยุระ
:  –
:  –